Kaltnadelradierung, HORIZONTALE VARIATIONEN I - V
 
Kaltnadelradierung, Variationen über das Quadrat, 1. Reihe
 
Kaltnadelradierung, Variationen über das Quadrat, 2. Reihe
 
 
Kaltnadelradierung, Variationen über das Quadrat, 3. Reihe
 
 
Kaltnadelradierung, Variationen über das Quadrat, 4. Reihe
 
 
Kaltnadelradierung, Variationen über das Quadrat, 5. Reihe